Kết quả bốc thăm chia đội – Cửa Lò

Chú ý: Mỗi đội tự chuẩn bị cho mình 1 tiết mục giới thiệu đội.

Đội Cua

1. Mr Công Trần (Đội trưởng)

2. Ms Nghĩa (Phòng kỹ thuật)

3. Ms Xuyên (Phòng HCNS)

4. Ms Thanh (Phòng R&D Travel)

5. Ms Huyền (VNB Travel)

6. Ms Giang (VNB Travel)

7. Ms Thanh (Đính kèm của Ms Huyền)
Photobucket

Đội Cá

1. Ms Nga (VNB Land – Đội trưởng)

2. Mr Chuẩn

3. Mr Bình (Phòng kỹ thuật)

4. Ms Thanh (Hotel- VNB Travel)

5. Ms Hương (VNB Land)

6. Ms Tuyết (VNB Land)
Photobucket

Đội Mực

1. Mr Việt (Phòng kỹ thuật – Đội trưởng)

2. Mr Sáng (Phòng Content)

3. Mr Nam (Phòng kỹ thuật)

4. Mr Toàn (Phòng kỹ thuật)

5. Ms Loan (Phòng Content)

6. Ms Trang (VNB Land)

7. Ms Huế (Đính kèm của Mr Toàn)
Photobucket

Đội Ốc

1. Mr Huy Công (Phòng kỹ thuật – Đội trưởng)

2. Ms Nhàn (Phòng Content)

3. Ms Vinh (VNB Land)

4. Ms Phương (Phòng Content)

5. Ms Hoà (VNB Travel)

6. Ms Hạnh (VNB Travel)

7. Mr Việt Anh (Đính kèm Mr Nam) Photobucket

Đội Ghẹ

1. Mr Quảng (Phòng kỹ thuật – Đội trưởng)

2. Mr Minh (VNB Land)

3. Ms Hà (Phòng Content)

4. Ms Hoài (VNB Travel)

5. Ms Thơm (VNB Travel)

6. Mr Hưng (Phòng kỹ thuật)

7. Ms Thảo (Đính kèm của Ms Thơm)
Photobucket

Đội Sò

1. Mr Triển (VNB Land – Đội trưởng)

2. Mr Thành (VNB Travel)

3. Mr Sinh (Phòng kỹ thuật)

4. Mr Mạnh (Phòng kỹ thuật)

5. Ms Phương (VNB Travel)

6. Ms Trang (Phòng Content)

7. Ms Lý (Phòng HCNS)

Photobucket

Đội Tôm

1. Ms Hằng (Phòng Content – Đội trưởng)

2. Ms Hà (Phòng HCNS)

3. Mr Chinh (Phòng kỹ thuật)

4. Mr Hùng (Phòng kỹ thuật)

5. Mr Vương (Phòng Content)

6. Mr Nam (Đính kèm của Ms Hằng)

7. Ms Thư (Đính kèm của Mr Chinh)

Photobucket