Danh sách đi làm muộn Tháng 02-2010

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Toàn

2

24,27

10.000

Mr Việt

2

24,26

10.000

Mr Quảng

2

24,25

10.000

Mr Chinh

1

26

5.000

Mr Hưng

1

27

5.000

Mr Bình

1

26

5.000

Mr Công Design

1

23

5.000

Ms Loan

1

26

5.000

Mr Vương

1

24

5.000

Tổng

12

60.000