Danh sách đi làm muộn tháng 12

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Vương

4

16,24,29,31

20.000

Mr Sinh

4

9,10,11,24

20.000

Mr Toàn

3

10,11,29

15.000

Mr Bình

3

1,2,10

15.000

Mr Việt

3

10,11,17

15.000

Mr Hưng

3

10,11,30

15.000

Mr Quảng

3

10,15,17

15.000

Mr Chinh

1

9

5.000

Mr Công Design

1

10

5.000

Mr Sáng

2

1,10

10.000

Ms Hoa

2

10,11

10.000

Ms Trang

2

2,17

10.000

Ms Hà ND

1

10

5.000

Ms Loan

2

10,11

10.000

Ms Hà Game

1

2

5.000

Tổng

35

175.000