Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 12 – 2009

Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 12 – 2009

Quí danh

Phòng

Xèng CĐ + Phạt

Mr Chuẩn

Giám đốc

30k

Mr Công

P. Giám đốc

30k

Mr Nam

P.Giám đốc

30k

Mr Triển

BizLand

30k

Ms Xuyên

Nhân sự

30k

Ms Trang

Nội dung

30k + 5k

Ms Hà

Nội dung

30k + 5k

Ms Hoa

Nội dung

30k + 15k

Ms Hằng

Nội dung

30k + 10k

Ms Hương

Nội dung

30k + 5k

Ms Tuyết

Nội dung

Chưa phải nộp

Mr Chinh

Kỹ thuật

30k + 35k

Mr Công

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Việt

Kỹ thuật

30k + 25k

Mr Bình

Kỹ thuật

30k + 25k

Mr Sinh

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Toàn

Kỹ thuật

30k + 25k

Mr Quảng

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Hưng

Kỹ thuật

30k + 15k

Ms Nghĩa

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Sáng

Game

30k

Ms Hà

Game

30k

Ms Vân

Game

30k

Ms Loan

Game

30k + 10k

Mr Vương

Game

30k

Công ty nộp xèng 12

2.000.000

Tổng thu tháng 12

925.000

Còn tháng trước

89.000

Tổng

3.014.000