Danh sách đi làm muộn tháng 11

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Chinh

6

4,9,10,12,16,20

35.000

Mr Toàn

5

3,4,9,10,20

25.000

Mr Bình

5

5,9,10,18,25

25.000

Mr Việt

5

4,5,10,12,16

25.000

Mr Hưng

3

12,16,20

15.000

Mr Công Design

2

10,20

10.000

Mr Quảng

2

10,16

10.000

Mr Sinh

1

20

5.000

Ms Hoa

3

4,9,10

15.000

Ms Hằng

2

9,20

10.000

Ms Trang

1

9

5.000

Ms Hà ND

1

16

5.000

Ms Hương

1

16

5.000

Ms Nghĩa

1

9

5.000

Ms Loan

2

3,9

10.000

Tổng

40

205.000