Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 11 – 2009

Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 11 – 2009

Quí danh

Phòng

Xèng CĐ + Phạt

Mr Chuẩn

Giám đốc

30k

Mr Công

P. Giám đốc

30k

Mr Nam

P.Giám đốc

30k

Mr Triển

BizLand

30k

Ms Xuyên

Nhân sự

30k

Ms Trang

Nội dung

30k + 5k

Ms Hà

Nội dung

30k

Ms Hoa

Nội dung

30k + 20k

Ms Hằng

Nội dung

30k + 5k

Mr Chinh

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Công

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Việt

Kỹ thuật

30k + 25k

Mr Bình

Kỹ thuật

30k + 30k

Mr Q.Anh

Kỹ thuật

30k + 40k

Mr Sinh

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Sáng

Game

30k + 15k

Ms Hà

Game

30k + 5k

Ms Vân

Game

30k + 25k

Ms Loan

Game

30k + 15k

Mr Toàn

Kỹ thuật

30k + 50k

Mr Hiếu

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Quảng

Kỹ thuật

30k + 15k

Mr Hưng

Kỹ thuật

30k

Mr Vương

Game

30k + 5k

Ms Hương

Nội dung

Chưa phải nộp

Ms Nghĩa

Kỹ thuật

Chưa phải nộp

Công ty nộp xèng 11

2.000.000

Tổng thu tháng 11

1.020.000

Còn tháng trước

281.000

Tổng

3.301.000