Danh sách đi làm muộn tháng 9

Quí danh

Số lần đi muộn

Ngày đi muộn

Tổng xèng nộp

Mr Chinh

1

14

5.000

Mr Bình

3

17, 24, 25

15.000

Mr Việt

3

14, 17, 24

15.000

Mr Quốc Anh

7

8, 14, 17, 24, 25, 28, 30

35.000

Mr Ngọc

3

9, 17, 25

15.000

Mr Sinh

1

17

5.000

Mr Công Design

1

25

5.000

Ms Hà (Game)

2

14, 28

10.000

Ms Loan

5

8, 9, 14, 17, 28

25.000

Ms Hoa

2

7, 17

10.000

Ms Vân

3

9, 17, 28

15.000

Tổng

155.000

ACE có tên trong danh sách chú ý nộp xèng phạt trước và trong ngày mùng 5/10. Nộp muộn sẽ nhân đôi xèng phạt.