Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 9 – 2009

Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 9 – 2009

Quí danh

Phòng

Xèng CĐ

Mr Chuẩn

Giám đốc

30k

Mr Công

P. Giám đốc

Đã nộp 500k tháng trước

Mr Nam

P. Giám đốc

30k

Mr Triển

BizLand

Đã nộp 70k tháng trước

Ms Xuyên

Nhân sự

30k

Ms Trang

Nội dung

30k + 5k

Ms Hà

Nội dung

30k

Ms Hoa

Nội dung

30k + 5k

Ms Hằng

Nội dung

30k

Mr Chinh

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Công

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Việt

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Bình

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Q.Anh

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Ngọc

Kỹ thuật

30k + 5k

Mr Sinh

Kỹ thuật

30k + 10k

Mr Sáng

Game

30k + 5k

Ms Hà

Game

30k

Ms Vân

Game

30k + 5k

Ms Loan

Game

30k

Công ty nộp xèng Tháng 8 và 9

4.000.000

Tổng thu tháng 9

4.620.000

Còn tháng trước

175.000

Tổng

4.795.000