Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 8 – 2009

Danh sách nộp quỹ Công Đòan Tháng 8 – 2009

Quí danh

Phòng

Xèng

Mr Chuẩn

Giám đốc

30k

Mr Công

P. Giám đốc

500k

Mr Nam

P.Giám đốc

30k

Mr Triển

BizLand

30k

Ms Xuyên

Nhân sự

30k

Ms Trang

Nội dung

30k

Ms Hà

Nội dung

30k

Ms Hoa

Nội dung

30k

Ms Hằng

Nội dung

30k

Mr Chinh

Kỹ thuật

30k

Mr Công

Kỹ thuật

30k

Mr Việt

Kỹ thuật

30k

Mr Bình

Kỹ thuật

30k

Mr Q.Anh

Kỹ thuật

30k

Mr Tòan

Kỹ thuật

30k

Mr Sáng

Game

30k

Ms Hà

Game

30k

Ms Vân

Game

30k

Ms Loan

Game

30k

Tổng

1.040.000k

Chú ý: Danh sách trên chưa bao gồm Quỹ Công đòan bên du lịch do Lan thu.